Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ mṵʔk˨˩jan˧˥ mṵk˨˨jan˧˧ muk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ muk˨˨ɟajŋ˧˥ mṵk˨˨ɟajŋ˧˥˧ mṵk˨˨

Danh từ sửa

danh mục

  1. Bảng ghi tên theo sự phân loại nào đó.
    Danh mục sách tham khảo.
    Danh mục các loại báo chí.

Dịch sửa

Tham khảo sửa