Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

jollies

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của jolly

Chia động từ

sửa