Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

hexes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của hex

Chia động từ sửa