Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

hexed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của hex

Chia động từ sửa