Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

heeded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của heed

Chia động từ sửa