Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

heeds

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của heed

Chia động từ Sửa đổi