Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

heeding

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của heed

Chia động từSửa đổi