Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

floated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của float.

Chia động từSửa đổi