Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

coursed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của course.

Chia động từSửa đổi