Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

conjoins

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của conjoin

Chia động từ sửa