Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

cases

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của case

Chia động từ sửa