Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

cơ thể: phần vật chất của con người hay động vật

DịchSửa đổi