Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

banked

  1. Quá khứphân từ quá khứ của bank.

Chia động từSửa đổi