Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaː˧˧ ʨə̰ːʔn˨˩ɓaː˧˥ tʂə̰ːŋ˨˨ɓaː˧˧ tʂəːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaː˧˥ tʂəːn˨˨ɓaː˧˥ tʂə̰ːn˨˨ɓaː˧˥˧ tʂə̰ːn˨˨

Tính từ sửa

ba trợn

  1. (Địa phương, khẩu ngữ) Có nhiều biểu hiện về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Một người nói một đằng làm một nẻo. Không giữ lời hứa.
    Thằng cha ba trợn.
    Ăn nói ba trợn.
    Đồ ba trợn.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa