Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

圖救

  1. Trò đuổi bắt gồm 3 người trở lên. Ban đầu đánh nhất nhị tam chọn ra 1-2 người đuổi số còn lại, hễ chạm tay vào ai thì người kia phải "đồ" (hô không kịp thì bị thế vào làm người bắt), những người còn lại giải vây bằng cách chạm tay vào người bị bắt và hô "cứu" (không hô cũng bị thế vào làm người bắt).

DịchSửa đổi