Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

warred

  1. Quá khứphân từ quá khứ của war.

Chia động từSửa đổi