Tiếng Việt sửa

Danh từ riêng sửa

tháng hai

  1. Từ sai chính tả của tháng Hai.