Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

trotted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của trot

Chia động từ sửa