Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tolerated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của tolerate

Chia động từ Sửa đổi