Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

tolerated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của tolerate

Chia động từ sửa