Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tolerating

  1. Phân từ hiện tại của tolerate

Chia động từ Sửa đổi