Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

temped

  1. Quá khứphân từ quá khứ của temp.

Chia động từSửa đổi