Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

swallowed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của swallow.

Chia động từSửa đổi