Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

swallowing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của swallow.

Chia động từSửa đổi