Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

spooned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của spoon.

Chia động từSửa đổi