Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

spooning

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của spoon.

Chia động từSửa đổi