Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

savaitė gc (số nhiều savaitės)

  1. Tuần (khoảng thời gian bằng bảy ngày).