Bản mẫu:-viet-]], sỡ, thuở

Động từSửa đổi

sửa

  1. Làm cho hết chỗ hỏng, làm cho tốt lại, lại dùng được.
    Sửa bài.
    Sửa đường.
  2. Làm sẵn.
    Sửa bữa cỗ.

Tham khảoSửa đổi