Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

restructured

  1. Quá khứphân từ quá khứ của restructure

Chia động từSửa đổi