Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

restructured

  1. Quá khứphân từ quá khứ của restructure

Chia động từ sửa