Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

regretted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của regret

Chia động từSửa đổi