Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

regretting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của regret

Chia động từSửa đổi