Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

kids

  1. Dạng số nhiều của kid.

Động từ sửa

kids

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của kid


Chia động từ sửa