Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jabbered

  1. Quá khứphân từ quá khứ của jabber.

Chia động từSửa đổi