Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈfrɑɪ.tᵊn/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từ sửa

frighten ngoại động từ /ˈfrɑɪ.tᵊn/

  1. Làm hoảng sợ, làm sợ.
    to frighten somebody into doing something — làm cho ai sợ mà phải làm việc gì
    to frighten somebody out of doing something — làm cho ai sợ mà thôi không làm việc gì
    to frighten somebody into submission — làm cho ai sợ mà phải quy phục

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa