Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

faxed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fax.

Chia động từSửa đổi