Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

faxing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của fax.

Chia động từSửa đổi