Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fancied

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fancy.

Chia động từSửa đổi