Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

doubled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của double.

Chia động từSửa đổi