Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

dosed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của dose.

Chia động từSửa đổi