Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

crossed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cross

Chia động từSửa đổi