Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

coughed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cough

Chia động từ sửa