Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

collars

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của collar

Chia động từ

sửa