Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭ̈ŋ˧˩˧ hə̰ːʔp˨˩ʨïn˧˩˨ hə̰ːp˨˨ʨɨn˨˩˦ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨïŋ˧˩ həːp˨˨ʨïŋ˧˩ hə̰ːp˨˨ʨḭ̈ʔŋ˧˩ hə̰ːp˨˨

Danh từ sửa

chỉnh hợp

  1. (Toán học) Dãy (có thứ tự) chứa một số lượng (r) các phần tử của một tập hợp (S) đã cho (r nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phần tử của tập hợp S) trong đó các phần tử chỉ xuất hiện một lần.

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa