Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

cemented

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cement

Chia động từ

sửa