Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

cemented

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cement

Chia động từ sửa