Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

capped

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cap

Chia động từSửa đổi