Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

capping

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của cap.

Chia động từSửa đổi