Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bellied

  1. Quá khứphân từ quá khứ của belly.

Chia động từSửa đổi