Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bellying

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của belly.

Chia động từSửa đổi