Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bared

  1. Quá khứphân từ quá khứ của bare.

Chia động từSửa đổi