Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

baring

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của bare.

Chia động từSửa đổi