Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

banished

  1. Quá khứphân từ quá khứ của banish

Chia động từSửa đổi